Xiuyin


カタカナ中国語 コンピューター用語編 【中国語】  


一覧へ戻る

2009年3月8日
コンピュータ 电脑 dian4 nao3
ソフトウェア 软件 ruan3 jian4
ハードウェア 硬件 ying4 jian4
ファイル 文件 wen2 jian4
プリンタ 打印机 da3 yin4 ji1
マウス 鼠标 shu3 biao1
ブラウザ 浏览软件 liu2 lan3 ruan3 jian4
メール 电子邮件 dian4 zi3 you2 jian4
メールアドレス 电子邮件地址 dian4 zi3 you2 jian4 di4 zhi3
インターネット 因特网 yin1 te4 wang3
ウェブサイト 网站 wang3 zhan4
ホームページ 网页 wang3 ye4


一覧へ戻る

中国語発音 英語発音